Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek (ászf)

„We would like to inform our Customers that in some countries the distribution or possession
of our products may be limited, prohibited or may be subject to a license, so please inform
yourself about the requirements in your country before making a purchase. The products
offered on our website cannot be legally sold or owned in Hungary.”

„Chceli by sme informovať našich zákazníkov, že v niektorých krajinách môže byť distribúcia
alebo držba našich produktov obmedzená, zakázaná alebo môže podliehať licencii, preto sa
pred nákupom informujte o požiadavkách vo vašej krajine. Produkty ponúkané na našej
webovej stránke nemožno legálne predávať ani vlastniť v Maďarsku.”

„Felhívjuk Tisztelt Látogatóink figyelmét, hogy egyes országokban a weblapunkon
értékesített termékek forgalmazása vagy birtoklása korlátozott, engedélyhez kötött vagy
tiltott lehet, ezért vásárlás előtt kérjük tájékozódjon az Ön országában irányadó szabályokról.
A weblapunkon kínált termékek Magyarországon jogszerűen nem forgalmazhatók és
birtokolhatók.”Obchodné Podmienky

1. Vš. USTANOVENIA

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (Airbox s.r.o., Hlavna 22, 94301, Sturovo) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnený na  internetovej adrese www.theliquidcity.com (dalej len „webová stránka“), a to prostrednícvom rozhrania webovej stránky (dalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2. Kúpnou zmluvou sa rozumie objednávka uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.
1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelitelnou súčasťov kúpnej zmluvy. Kupujúceho zaväzujú od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu.


2. OBJEDNAVKA
2.1. Objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci objednáva tovar výlučne riadnym vyplnením a odoslaním príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Vo formulári je povinný uviesť pravdivé údaje, inak zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu. Taktiež zaslaním svojej objednávky potvrdzuje že je osobou staršou 18 rokov.
2.2. Zmena údajov uvedených v objednávke je po odoslaní objednávky možná iba so súhlasom predávajúceho. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
2.3. Potvrdenie objednávky je záväzným prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, z ktorého vyplýva jeho súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy s kupujúcim, to však iba za predpokladu, ak obsahuje rovnaké údaje o kúpnej zmluve ako objednávka.
2.4. Predávajúci potvrdzuje objednávku prostredníctvom elektronickej pošty.


3. PRAVA A POVINNOSTI PREDAVAJUCEHO
3.1.Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


4. PRAVA A POVINNOSTI KUPUJUCEHO
4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, podľa spôsobu určenom v kúpnej zmluve.
Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa dodania tovaru, ak v rozpore s kúpnou zmluvou nezaplatí kúpnu cenu.
Ak z dôvodu nie na strane predávajúceho obstaranie tovaru za účelom jeho dodania kupujúcemu vyžaduje vynaloženie vyšších nákladov, než aké boli predávajúcemu známe v čase uzavretia kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene kúpnej ceny, pričom až do jej uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu.
4.2. Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.


5. DODACIE PODMIENKY
5.1. Predávajúci dodá tovar spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, odoslaním tovaru na adresu ktorá je určená v kúpnej zmluve.
5.2. Predávajúci zabalí tovar na jeho uchovanie a ochranu.
5.3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od jej doručenia. Ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej podľa predošlých odsekov, je oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene dodacej lehoty.
5.4.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
5.5.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.3. Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.


6. KUPNA CENA
6.1. Kupujúci je povinný uhradit kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.
6.2. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
6.3. V prípade bezhotovostného prevodu, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v dohodnutej lehote.
6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradi predajcovi zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR.

6.7 Ak je napriek všetkej starostlivosti poskytovateľa služieb na povrchu internetového obchodu uvedená chybná cena, najmä s ohľadom na zjavne nesprávne napr. Poskytovateľ služieb nie je povinný dodať Produkt za chybnú cenu za cenu, ktorá sa výrazne líši od všeobecne známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny Produktu alebo ktorá môže byť spôsobená chybou systému alebo EUR 0, ale môže ponúknuť doručenie za správnu cenu. V takom prípade môže zákazník odmietnuť uskutočniť nákup.


7. REKLAMAČNY PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
7.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
7.2.Kupujúci pred odoslaním tovaru k reklamácii je povinný vyplniť reklamačný formulár na tejto stránke k bližšej identifikácii chyby na reklamovanom tovare, a tým začať reklamačné konanie. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").
7.3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 7.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
7.5. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.
7.6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
7.7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
7.8. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
7.9. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
7.10. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
7.11. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
7.12. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
7.13. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

7.14. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


8. ODSTUPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY
8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili dodanie tovaru kupujúcemu.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo ak by dodaním tovaru porušil povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu.
8.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

8.3. Kupujúci može stornovat svoju objednávku do času jej odoslania, o jej odoslaní bude kupujúci informovaný formou elektronickej pošty.

8.4 Nieje možné vrátiť tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, taktiež tovar hygienicky znehodnotený použitím.

Pre urýchlenie procesu vrátenia tovaru do 14 dní, môžete využiť náš vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy: Formulár


9. ZAVEREČNE USTANOVENIA
9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
9.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
9.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
9.5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI v Bratislavskom kraji Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratislava 27
9.6.
Alternatívne riešenie sporov Máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, akým sme vybavili vašu sťažnosť, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Ak na túto žiadosť odpovieme zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskému obchodnému úradu v roku 2001/2003. . 391/2015. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ao zmene a doplnení niektorých zákonov.


10. OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV
10.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

10.2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

10.3. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

10.4. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

10.5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10.6. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

10.7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

11. Záručné a záručné podmienky

Náš internetový obchod poskytuje záruku na produkty zakúpené u nás.

Na nabíjačky batérií poskytujeme záruku 6 mesiacov a na zariadenia na elektrické cigarety 3 mesiace.

V prípade batérií a nádrží garantujeme iba výrobky, ktoré dorazia nesprávne.

Chybu je potrebné nahlásiť internetovému obchodu do 24 hodín od prijatia.

3000 ft. Za nižšie uvedené produkty neručíme.

Záruka je platná pri prevzatí tovaru.

11.1 Proces validácie záruky:

Ak zistíte poruchu, kontaktujte nás na adrese info.theliquidcity@gmail.com.

Po identifikácii chyby sa pokúsime poskytnúť online pomoc. Ak to nie je možné z dôvodu povahy zlyhania produktu, musí byť výrobok vrátený poštou na adresu nášho internetového obchodu. Náklady na to znáša kupujúci.

Po obdržaní produktu ho internetový obchod pošle autorizovanému servisnému stredisku alebo distribútorovi, kde sa určí príčina chyby a opraví sa, ak je to možné. Tento proces trvá 1-3 týždňov od prijatia produktu.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, ktorú s nami výrobok strávil počas záručnej správy.

Ak výrobok nie je možné opraviť, vymeníme ho.

11.2 Strata záruky:

Záruka sa vzťahuje iba na chyby, ktoré sa vyskytnú počas plánovaného použitia zariadenia.

Produkt stráca záruku, ak

-fyzické efekty zariadenia, ako sú: svah, náraz, namáčanie, rozoberanie

-Chyby vyplývajúce z použitia, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu

-chybný výrobok nebol počas záručnej doby opravený naším autorizovaným servisným strediskom

- bol použitý s nesprávnou nabíjačkou

-Nemôžeme ručiť za chyby vyplývajúce z používania tekutín alebo iných než u nás zakúpených dielov.

Batérie zariadení bez vstavanej batérie sa odporúča nabíjať externou nabíjačkou.

11.3 Záruka na jednorazové elektrické spotrebiče
Niektoré produkty (jednorazové elektrické cigarety) nie sú tovarom dlhodobej spotreby a majú obmedzenú životnosť. Nakoľko e-cigarety nie sú trvanlivé, za vadu sa považuje len vada, ktorá sa vyskytne v deň prevzatia produktu a záruka platí len v tomto prípade.
Pri používaní spotrebiča vezmite na vedomie, že uvedený počet črepov je približná hodnota stanovená výrobcom na základe črepov s priemernou silou 0,3 – 0,45 sekundy. Keď sa použijú väčšie slimáky, počet sliepok, ktoré možno extrahovať, sa úmerne zníži. Použitie veľkých, dlhých slimákov môže predčasne vybiť batériu.
Ak spodná LED dióda bliká, jasne to znamená, že batéria je prirodzene vybitá. Tento jav nemožno za žiadnych okolností považovať za chybu.
Chybný výrobok elektrickej cigarety uvedený v deň prijatia bude nahradený v závislosti od skladových zásob. Záruka je platná len v prípade, že nám bol výrobok vrátený v pôvodnom obale v deň závady alebo najneskôr do 24 hodín po objavení závady. Náhradný produkt bude odoslaný až po prijatí a skontrolovaní chybného produktu. Ak daný výrobok elektrickej cigarety nie je skladom, kúpnu cenu je možné zakúpiť v našej predajni. Náklady na vrátenie znáša kupujúci a je možné ich uskutočniť vždy poštou v originálnom obale. Za akúkoľvek stratu alebo manipuláciu so zásielkou zodpovedá odosielateľ. Sťažnosti budú prešetrené do 5 (piatich) pracovných dní od oznámenia a vrátenia. Vyššie uvedené práva je možné uplatniť len v prípade chybného plnenia, nie v prípade zavinenia spotrebiteľa!

Üzleti feltételek

1. Vš. RENDELKEZÉSEK

1.1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a feleknek az eladó (Airbox s.r.o., Hlavna 22, 94301, Sturovo) és a vevő, közötti adásvételi szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit, amely tárgya az áruk vásárlása és eladása az eladó e-kereskedelmi weboldalán, Az online áruházat a www.theliquidcity.com oldalon található weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) üzemeltetik a weboldal felületén (a továbbiakban „a bolt webes felülete”) keresztül.
1.2. Adásvételi szerződés: az eladó és a vevő között megkötött megrendelés, amelyben az eladó vállalja, hogy árut szállít a vevőnek, és a vevő vállalja, hogy megfizeti az eladónak a vételárat.
1.3Az Általános Szerződési Feltételek a vételi szerződés szerves részét képezik. A vevő köteles a megrendelés elküldése pillanatától kezdve.


2. RENDELÉS
2.1. A vevő megrendelése kötelező érvényű javaslat a vételi szerződés megkötésére. A Vevő kizárólag az e-shop weboldalon található megfelelő űrlap kitöltésével és elküldésével rendeli meg az árut. Egy ilyen rendelet kötelező erejűnek minősül, és összhangban áll a 45. sz. A 108/2000 Coll., Módosítva, távértékesítési szerződésként értendő. Kötelező tényleges információkat adni az űrlapon, ellenkező esetben felelős az eladónak okozott károkért. A megrendelés elküldésével megerősíti, hogy 18 évesnél idősebb személy.
2.2A megrendelés elküldése után a megrendelésben szereplő adatok csak az eladó hozzájárulásával változtathatók meg. A személyes adatok védelméről szóló 428/2002 Coll. Csak az eladó és a fogyasztó közötti üzleti kapcsolatokban használják, és nem adják át harmadik félnek (az áruk szállítását végző személy kivételével).
2.3 A megrendelés megerősítése a vételi szerződés megkötésére irányuló javaslat kötelező elfogadását jelenti, amely azt jelenti, hogy beleegyezik abba, hogy a vásárlóval kössék meg a vételi szerződést, de csak akkor, ha a megrendeléssel azonos információkat tartalmaz a vételi szerződésről.
2.4 Az eladó e-mailben megerősíti a megrendelést.


3. AZ ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Az eladó köteles:
a) az árut a Vevőnek a meghatározott mennyiségben, minőségben és határidőn belül szállítani.
b) biztosítja, hogy a kiszállított áruk megfeleljenek a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályainak,
3.2. Az eladónak joga van a vásárolt vételár megfelelő és időben történő kifizetéséhez a szállított árukért.


4. A VÁSÁRLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1 A vevő köteles az eladóra az áruért a megállapodás szerinti futamidőn belül a megvásárolt szerződésben meghatározott módszer szerint megfizetni az árut, a szállítási költségeket is beleértve.
A Vevő nem jogosult az áruk kiszállítását igényelni, ha nem a vételárat fizeti meg a vételi szerződés megsértésével.
Ha az eladótól eltérő okok miatt az áruk vásárlása a vevőnek történő szállításhoz magasabb költségeket igényel, mint amelyek az eladónak a vételi szerződés megkötésekor ismertek voltak, az eladó jogosult arra, hogy a vevőnek árváltozási megállapodás megkötését javasolja. az áruk vevőnek történő szállításának kötelezettsége.
2.4 A vevő köteles nem károsítani az eladó jó üzleti nevét.
3.4 A Vevőnek joga van az árut a szerződő felek által megállapodott mennyiségben, minőségben, időben és helyen szállítani.


5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
5.1. Az eladó az árut a vételi szerződésben megállapított módon szállítja, az árut a vételi szerződésben megadott címre küldve.
2.5 Az eladó megőrzi és megóvja az árut.
3.5 Az eladó köteles teljesíteni a vevő megrendelését, és az árut a kézbesítéstől számított 30 napon belül átadja a vevőnek. Ha nem tudja az árut a vevőnek az előző bekezdésekben meghatározott időn belül kiszállítani, akkor jogosult a vevőnek a szállítási határidő módosítására vonatkozó megállapodás megkötésére javaslatot tenni.
4.5A vevő köteles ellenőrizni a szállítmányt. Abban az esetben, ha a vevő úgy találja, hogy az áruk vagy az áruk csomagolása mechanikailag sérült, köteles értesíteni a fuvarozót erről, és jelenlétében ellenőrizni az áruk állapotát. Az áruk sérülése esetén a vevő köteles nyilvántartást vezetni az áruk károsodásának mértékéről és jellegéről, amelynek pontosságát a fuvarozó igazolja.
5.5 A Vevőnek joga van abban az esetben, ha az Eladó az árut az 5.3. Pontban meghatározott határidőn belül nem kézbesíti. A szerződéstől való elállás általános feltételei és az eladó köteles a szerződésből való visszavonás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a vevőnek a vételár egy részét.


6. VÁSÁRLÁSI ÁR
6.1. A vevő köteles megfizetni az áruk vételi szerződésben rögzített vételárát, beleértve a szállítási költségeket.
2.6 A termék árát az eladó árlista határozza meg. Az árlistában szereplő árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az eladó fenntartja a jogot az árak megváltoztatására a gyártók, importőrök stb. Árváltozásával összefüggésben. A termék érvényes árát a megrendelés ellenőrzésekor mindig közzéteszik.
3.6 Átutalás esetén a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat jóváírták az eladó számlájára.
4.6 A vevő köteles az eladónak a megállapodás szerinti áron a vételárat a megállapodás szerinti időben megfizetni.
5.6Abban az esetben, ha a vásárló az eladónak fizeti a vételárat a vételi szerződésben megállapított árukért, a vevő csak a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak megfelelően jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és a vételárat visszatéríteni.
6.6 Abban az esetben, ha a vevő a teljes vételár megfizetése előtt kilép a vásárlási szerződéstől, a felek megállapodnak abban, hogy a vevő 10 EUR összegű szerződéses büntetést fizet az eladónak.

7.6 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” EUR-os vagy “1” EUR-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


7. BEJELENTÉS (hibákért való felelősség, garancia, panaszok)
7.1. Az eladó felel az áru hibákért, és a vevő köteles az érvényes panaszkezelési eljárásnak megfelelően azonnal panaszt nyújtani be az eladónak.
2.7Az áruk panasztétel elküldése előtt a vásárló köteles kitölteni az ezen az oldalon található panasztételi űrlapot az igényelt áruk hibájának további azonosítása érdekében, és így megindítani a panasztételi eljárást. A panaszok kezelésére az alkalmazandó panaszkezelési eljárás vonatkozik. A megrendelésnek az eladónak történő megküldésével a vevő megerősíti, hogy megfelelő módon tájékoztatták az áruk panasztételi feltételeiről és módjáról, ideértve az információkat arról, hogy hol lehet panaszt tenni, valamint a szavatossági javítások elvégzéséről az Art. 18. bek. Törvény 1. cikke 250/2007 számára. ki. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról 372/1990 Coll. a bűncselekményekről, módosítva (a továbbiakban: törvény).
7.3.Az ilyen formájú panasztételi eljárás minden üzleti esetre érvényes, kivéve ha más szerződéses feltételekről állapodnak meg. 
4.7 A vevőnek csak azokra az árukra vonatkozhat garancia az eladótól, amelyeknél a gyártó, a beszállító vagy az eladó okozta a hibákat, a garancia érvényes, és az eladótól vásárolták meg.
7.5. A jótállási időszak alatt az ügyfélnek joga van ingyenesen eltávolítani a hibát az áruk bemutatásakor, beleértve a kiegészítőket, dokumentációt és utasításokat az eladó meghatalmazott képviselőjének.
A panasztételi eljárás megkezdése a panasz napja is. Az igényelt árukat az eladó székhelyére kell szállítani, kivéve, ha az eladó másként rendelkezik.
7.6. Az eladó a panaszt azonnal, bonyolultabb esetekben a panasztételi eljárás kezdetétől számított 30 napon belül kezeli.
7.7 A Vevő nem jogosult szavatosságra igényelni azokat a hibákat, amelyekről a Szerződés megkötésekor értesítették az Eladót, vagy amelyekről, tekintettel az adásvételi szerződés megkötésének körülményeire, tudniuk kellett.
7.8. Az eladó igényét a Vevő megszünteti:
a) a fizetési igazolás, a szállítólevél vagy a jótállás, az áruk tartozékai vagy dokumentációjának bemutatása hiányában
,
c)  lejárat a garanciális időszak,
d) az árun a vevő által okozott  mechanikai sérülés,
e) az árut ért páratartalom, kémiai és mechanikai hatásoknak természeti környezet, nem felelnek meg az előírtaknak
f) az áru nem megfelelő kezelésével, működtetésével,
g) a kár
h) áruk sérülései elkerülhetetlen és / vagy előre nem látható események következtében; 

i) áruk sérülése véletlen vagy véletlenszerű károsodás következtében, áruk túlzott berakodása vagy használata révén, amely ellentétes a dokumentációban, az általános alapelvekben, a műszaki szabványokban vagy a biztonsági előírásokban leírt feltételekkel

j) szabotázs, sérülésmentesen, vízkár, tűz, statikus és a légköri elektromosság vagy más vis maior,
k) az árut illetéktelen személyek használták.
7.9. A jótállási idő a vételi szerződés megkötésének napjától számított 24 hónap, kivéve, ha a garancia időtartamát konkrét esetekben meghatározzák.
7.10. A jótállási idővel meghosszabbodik az az időtartam, amely alatt a vevő az áru szavatosságának javítása miatt nem tudta használni az árut.
7.11. A panaszkezelés csak a követelési formanyomtatványon felsorolt ​​hibákra vonatkozik.
7.12. Az igénypontban az egyik eltávolítható hiba kétszer nagyobb előfordulása ismételt, ismételt eltávolítható hibanak tekintendő.
7.13. Egy igény szempontjából háromnál több különféle eltávolítható hiba előfordulását tekintik egyidejűleg számos különböző eltávolítható hibának.

7.14. Abban az esetben, ha a Vevő - fogyasztó nem volt elégedett az eladó követelésének rendezésével, vagy a Vevő - a fogyasztó jogorvoslatért fordult az eladóhoz, és nem volt elégedett azzal, ahogyan az eladó rendezte követelését, vagy ha az eladó úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, - a fogyasztónak jogában áll jogorvoslatért kapcsolatba lépni az eladóval. Ha az eladó megtagadja az ilyen kérés megválaszolását vagy a feladástól számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő - Fogyasztónak joga van alternatív vitarendezési egységet benyújtani az AVR-szervezethez. Az alternatív vitarendezés tárgya a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratislava 27. egy másik, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által fenntartott alternatív vitarendezési szervezetek listáján nyilvántartásba vett releváns, felhatalmazott jogi személy (a lista elérhető a www.mhsr.sk oldalon). A vevő - fogyasztó jogosult választani az alternatív vita tárgyát, amelyhez fordul. A fogyasztó a vita alternatív megoldásának benyújtására felhasználhatja a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési platformot.


8. VISSZAVONÁS A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉSBŐL
8.1. Az eladó jogosult elállni a vételi szerződéstől, ha az adásvételi szerződésben megállapodott áruk gyártója, importőre vagy szállítója abbahagyta a gyártást, vagy olyan súlyos változtatásokat hajtott végre, amelyek megakadályozták az áruk szállítását a Vevőhöz.
Az eladónak akkor is joga van elállni a vételi szerződéstől, ha a Vevő késik a vételár megfizetésével, vagy ha az áruk szállítása sértené az általánosan kötelező érvényű jogi szabályozásból fakadó kötelezettséget.
2.8 Az Eladónak történő megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy az Eladó a fogyasztóvédelmi törvény 10. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségeit időben és megfelelő módon teljesítette a postai úton történő értékesítés során.
A fogyasztó az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. A szerződéstől írásban kell elállni, a termék, a fogyasztó és az eladó azonosításához felhasznált összes adatnak tartalmaznia kell, és a termékkel együtt a fent említett időszakon belül a fogyasztó költségén és felelősségére kell szállítania az eladó székhelyére. A termék visszaküldésének költségeit a fogyasztó viseli. A termékkel együtt a fogyasztónak át kell adnia a kérdéses termékkel kapcsolatos összes dokumentumot (üzemeltetési útmutató, garanciakártya, vásárlás igazolása stb.), Amelyet a vásárláskor kapott. A fogyasztó egyetért és elismeri, hogy ebben az esetben a fogyasztó által aláírt írásbeli elállási értesítést írásban értik. A termék kézbesítéskor nem tér vissza. Az így elküldött terméket nem fogadják el és küldik vissza. A fogyasztó fenti kötelezettségeinek betartásával az eladó visszavonja az árut, és az elállás napjától számított 14 napon belül a termékért vagy szolgáltatásért fizetett árat vagy a fogyasztó által a termékért vagy szolgáltatásért fizetett előleget előre egyeztetett módon visszatérítik a fogyasztónak. Abban az esetben, ha a visszaküldött áru hiányos vagy sérült, az eladó ennek megfelelően csökkentheti a visszaküldött vételárat (a Fogyasztóvédelmi törvény 10. §-ának (4) bekezdésével összhangban), ha árut értékesít, vagy távolról vagy szerződés alapján szolgáltatást nyújt. A fogyasztó felelős az áruk értékének bármilyen olyan csökkenéséért, amely az áruk jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükséges kezelésen kívüli egyéb kezelés miatt következik be.

8.3. A vevő visszavonhatja megrendelését a kézbesítésig, e-mailben értesíti a vevőt.

8.4 Nem lehetséges olyan áruk visszaküldése, amelyek olyan védőcsomagolásban vannak burkolva, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem megfelelő, és amelynek védőcsomagolása a kézbesítés után megsérült, és az áruk használat során szintén higiénikusan romlanak.

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. Az eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. Az általános szerződési feltételek változásának írásbeli értesítésére vonatkozó kötelezettség az eladó e-boltjának weboldalán történő feltüntetésével teljesül.
2.9Az ezen általános üzleti feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései vonatkoznak. 40/1964 Coll., Törvény Nr. Az elektronikus kereskedelemről és a 182/2004 / EK törvény módosításáról A fogyasztóvédelmi ügyek belső piacának állami ellenőrzéséről és egyes törvények módosításairól, az 1986. évi Módosított törvény Sz. 108/2000. Sz. Gyűjt. A fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról 372/1990 Coll. a bűncselekményekről, módosítva.
9.3. Ezek az általános feltételek a vevővel szemben a vételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
9.4.Megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.
9.5. 
Felügyeleti hatóság: Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség (SOI) SOI Felügyelőség a pozsonyi régióban Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratislava 27
9.6. Alternatív vitarendezésÖnnek joga van helyreigazítási kérelemmel fordulni hozzánk, ha nem elégedett azzal, ahogyan panaszát kezeltük, vagy úgy véli, hogy megsértettük jogait. Ha erre a megkeresésre nemleges választ adunk, vagy a feladástól számított 30 napon belül nem válaszolunk, Önnek jogában áll javaslatot benyújtani a vita alternatív megoldásának kezdeményezésére a Szlovák Kereskedelmi Felügyelethez a 2001/2003. 391/2015. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról.

10. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
10.1.A személyes adatokat a 19. sz. 18/2018 Coll. A személyes adatok védelméről szóló, módosított változatban. Az üzemeltető nem ad át vevőnek személyes adatokat harmadik félnek, kivéve egy kiválasztott hajózási társaságot, amely biztosítja az áruk vagy szolgáltatások szállítását, illetve az állami hatóságokat ellenőrzés vagy közvetítő esetén, a törvény alapján megkötött kölcsönös megállapodás alapján. Az Üzemeltető köteles a személyes adatokat a jogosulatlan személyeknek történő közzététel előtt megóvni, megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések megtételével. Ezenkívül az üzemeltető minden alkalmazottja köteles titokban tartani a személyes adatokat. Az érintettnek a 3.4. Pontban meghatározott jogokkal kell rendelkeznie 19. és azt követő § Törvény A személyes adatok védelméről szóló 18/2018 sz.

 1. információhoz való jog, amelyet e tartalmak és feltételek teljesítenek,
 2. az érintettel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga - a törvény 21. szakasza az Ön joga, hogy kérje, hogyan és milyen célokra dolgozzák fel az Ön adatait, és ezt a kérést egy kapcsolattartási e-mail címre címezheti,
 3. személyes adatok helyesbítésének joga - a törvény 22. szakasza lehetővé teszi a személyes adatok helyesbítését, ha azok elavultak,
 4. a személyes adatok törlésének joga - a törvény 23. szakaszát akkor kell használni, ha nem akarja, hogy az adatkezelő tovább dolgozza fel a személyes adatokat,
 5. a személyes adatok feldolgozásának korlátozásának joga - a törvény 24. szakaszát akkor kell gyakorolni, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatokat a törvény megsértésével dolgozták fel,
 6. a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás - a törvény 27. cikke,
 7. a személyes adatok hordozhatóságához való jog,
 8. jogot, hogy panaszt tegyenek a felügyeleti hatósággal a feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban.

 

2.10 Az Üzemeltető az alábbi személyes adatokat szerezte be a Vevőtől: cím, név, vezetéknév, cím, kézbesítési cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím , amelyet a megrendelés helyes feldolgozása érdekében dolgoznak fel. Ezeket a személyes adatokat archiválás céljából 10 évig tárolják. A megrendelés feldolgozása részeként a személyes adatokat számlák kiállítása, készlet- (kézbesítési) levelek kiadása, valamint a szállítás és a könyvelés elszámolásának biztosítása céljából dolgozzák fel.

10.3. Ez a webhely rögzíti az Ön IP-címét, mennyi időt töltött a web böngészésével, és milyen oldalakon jött hozzánk. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket a számítógépen tárolnak, és amelyeket szintén használnak a webhely forgalmának mérésére és az oldalnézetek testreszabására, és ezekkel a fájlokkal jobb minőséget tudunk kínálni Önnek. Ezért ezeket a fájlokat jogos érdekünknek tekintjük. Egyes sütik harmadik féltől származó fájlok, pl. Youtube, Google és hasonlók.

4.10 Bármikor törölheti a sütiket, vagy közvetlenül beállíthatja azokat a böngészőbeállításokban. Ha el szeretné utasítani a sütik használatát, állítsa be az Internet böngészőbe.

10.5. Ha a vevő beleegyezett a személyes adatok feldolgozásába az e-üzletben e-mail marketing céljából, beleegyezett abba, hogy e-mail üzeneteket kap a kapcsolattartó e-mail címre.

10.6. Személyes információkat e-mail marketing célokra, a név és a vezetéknév tartományban, az e-mail címet öt évre bocsátjuk rendelkezésre. Ezt a személyes információt nem továbbítják harmadik felek számára.

10.7. A vevő bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha fellebbezést küld a személyes adatok feldolgozására, amelyet azonnal törlünk. Ön is leiratkozhat, ha törli a felhasználói  fiókját (ha a vásárló felhasználói fiók létrehozását kérte). Az Ön által megadott személyes információkat már nem használjuk e-mail marketing célokra.

11. Garanciális és jótállási feltételek

Webáruházunk a nálunk vásárolt termékekre garanciát biztosít.

Akkumulátor töltőkre 6 hónap, elektromos cigaretta készülékekre 3 hónap garanciát vállalunk.
Akkumulátorok, tankok és pod tartályok esetében csak a hibásan érkező termékekre vállalunk garanciát. 
A hibát kézhezvételtől számított 24 órán belül jelezni kell a webáruház felé.

3000Ft. alatti értékű termékekre és porlasztókra nem vállalunk garanciát.
A garancia a termékek kézhez vételétől él.

11.1 A garancia érvényesítésének folyamata:

Amennyiben meghibásodást tapasztal, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info.theliquidcity@gmail.com címen.
A hiba azonosítása után megpróbálunk online segítséget nyújtani. Amennyiben ez a termék meghibásodásának jellegéből adódóan nem lehetséges, a terméket postai úton kell visszajuttatni webáruházunk címére. Ennek költsége a vevőt terheli.
A webáruház miután megkapta a terméket, azt továbbítja a megbízott szakszervíznek vagy a forgalmazónak ahol megtörténik a meghibásodás okának megállapítása és lehetőség szerinti javítása. Ez a folyamat miután kézhez kaptuk a terméket, 1-3 hetet vesz igénybe.
A garancia időtartama annyival hosszabbodik amennyi időt a termék a garanciális ügyintézés alatt nálunk töltött.
Amennyiben a termék nem javítható, kicseréljük.

11.2 Garancia elvesztése:

A garancia csak a készülék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra vonatkozik.
 A termék elveszíti jótállását amennyiben,

-a készüléket károsító fizikai hatások érik, például: lejtik, ütés éri, beázik, szétszerelik

-a használati utasításnak nem megfelelő használatból eredő hibák keletkeznek

-a meghibásodott termék a garancia időn belül nem az általunk megbízott szervízben volt javítva

-nem megfelelő töltővel volt használva

-nem nálunk vásárolt folyadék vagy nem gyári alkatrészek használatából eredő hibákért nem tudunk garanciát vállalni.


A nem beépített akkumulátorral rendelkező készülékek akkumulátorait javasolt külső töltővel tölteni.


 

 

 

Az oldal tetejére